,

Uitleg over omzet en netto-omzet van een onderneming of bedrijf

In een NOW-aanvraag wordt gevraagd naar de omzetdaling van een onderneming. In dit artikel geven we u meer informatie over omzet, netto-omzet en hoe u dat berekent.


Omzet = netto-omzet. 

netto-omzet =

A. opbrengst uit levering van goederen en diensten uit uw onderneming – onder aftrek van kortingen en dergelijke – en van over de omzet geheven belasting;

B. gecorrigeerd voor de in de winst- en verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten.

C. bepaald met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door uw bedrijf zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. En als u een eenmanszaak hebt, door de omzetbepaling in de laatst vastgestelde IB-aangifte.

ad A.

het gaat om de baten die ontstaan bij de normale activiteiten van uw onderneming.

Wat valt niet onder netto-omzet vallen onder andere:

 • belastingen (bijv. BTW)
 • rente opbrengsten uit tegoeden of effecten
 • kortingen, teruggenomen/gekomen goederen, schadevergoedingen wegens foutieve leveringen

Bent u een stichting of vereniging, een non-profitorganisatie? Ook dan gaat het om de opbrengsten uit de normale activiteiten, dus ook subsidies en giften.

ad B.

Uit de toelichting bij de NOW blijkt dat ‘onderhanden projecten’ projecten zijn die zijn overeengekomen met een derde (klant of opdrachtgever) voor de constructie van een actief of combinatie van activa (bijvoorbeeld een machine) waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode (= boekjaar en meestal kalenderjaar). Dus goederen in bewerking voor eigen rekening en risico of eigen gebruik vallen daar niet onder. Dat is ‘voorraad’.

Er zijn twee wettelijk toegestane methoden om ‘onderhanden projecten’ te waarderen:

 • cc-methode (completed contract)
 • pc-methode (percentage of completion)

► Welke methode uw onderneming hanteert, blijkt uit uw jaarrekening.

► Kleine en Micro ondernemingen (zie hierna) mogen meestal de cc-methode gebruiken.

Weet u het niet? Neem dan contact met ons op.

ad C.

Om gesjoemel te voorkomen, moet u kiezen voor consistente waarderingsgrondslagen. Uw keuze staat in de laatste vóór 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening. Dat zal in de meeste gevallen de jaarrekening 2018 (of IB-aangifte 2018) zijn.

Bent u in 2019 als ondernemer begonnen, neem dan contact met ons op (of met de belastingdienst) om te bespreken welke waarderingsgrondslagen het beste bij uw onderneming passen.

Wat is mijn netto-omzet in de ‘referentieperiode’?

Hieronder uitleg voor micro-ondernemingen, kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en een groep van ondernemingen (concern).

Micro onderneming; kleine onderneming

U hebt een micro-onderneming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • balanstotaal:   ≤ € 350.000
 • netto-omzet:   ≤ € 700.000
 • werknemers:  < 10

U hebt een kleine onderneming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • balanstotaal:   ≤ €   6.000.000
 • netto-omzet:   ≤ € 12.000.000
 • werknemers:  <  50

Uw netto-omzet is gelijk aan uw commerciële omzet.

Is uw jaarrekening 2019 voor 1 maart 2019 vastgesteld?

Noem dan de daarin vastgestelde commerciële omzet (want die is gelijk aan de fiscale netto-omzet). En indien op u van toepassing: noem de wijziging ‘onderhanden projecten’ zoals is vastgesteld.

Is uw jaarrekening 2019 nog niet vastgesteld, maar wel in concept gereed?

Noem dan de in het concept vastgestelde commerciële omzet (want die is gelijk aan de fiscale netto-omzet). En indien op u van toepassing: noem de wijziging ‘onderhanden projecten’ zoals is vastgesteld. Let op dat de waarderingsmethoden niet wijzigen ten opzichte van het boekjaar 2018.

Is uw jaarrekening nog niet vastgesteld en is er ook nog geen concept gereed?

Noem dan de omzet zoals in grootboekrekening is verwerkt (meestal een zgn. 8-post).

Meestal zijn kortingen, credits e.d. al als negatieve omzet verwerkt. Is dat niet het geval bepaal de hoogte van de kortingen, etc. (zie hiervoor onder ad a) en trek dat van de omzet af. Gefactureerde voorschotten zijn géén omzet.

En indien op u van toepassing: bepaal de wijziging ‘onderhanden projecten’:

 • de beginstand = eindstand van de jaarrekening 2018
 • de eindstand bepaalt u volgens de door u gekozen waarderingsmethode (zie hiervoor).

Let op dat de waarderingsmethoden niet wijzigen ten opzichte van het boekjaar 2018.

Opmerking I:

De vaststelling van de post ‘mutatie onderhanden projecten’ is niet altijd eenvoudig en regelmatig een discussiepost tussen ondernemer en accountant of tussen de ondernemer en de Belastingdienst.

Bent u nog niet zover dat deze post is vastgesteld, dan zult u een voorlopige inschatting moeten maken. Doe dat volgens de voor u onderneming geldende waarderingsmethode.

Opmerking II:

Hoe hoger de referentieomzet, hoe lager het percentage omzetdaling zal uitpakken en dus hoe lager het voorschop op de subsidie zal zijn.

Opmerking III:

Dus is het verleidelijk om de referentieomzet zo laag mogelijk op te geven. Maar reken je niet rijk, de afrekening komt later toch. Er wordt immers een voorschot betaald. De uiteindelijke subsidie wordt bepaald op grond van de werkelijke cijfers.

Opmerking IV:

De afrekening geschiedt binnen 24 weken (= 6 maanden) na de door u opgegeven aaneengesloten periode van drie maanden. Binnen die periode moet de jaarrekening 2019 zijn opgesteld en vastgesteld. Werkt u met een accountant? Zorg dan dat uw accountant de werkzaamheden tijdig voor u inplant.

Ik ben in 2019 gestart met mijn onderneming

Dan wordt voor de beoordeling of sprake is van een omzetdaling uitgegaan van de omzet over de periode die start op de eerste dag van de maand volgend op de start van het werkgeverschap en welke periode eindigt op 29 februari 2020. Die wordt dan gedeeld door het aantal volle maanden en vervolgens weer vermenigvuldigd met drie. Dus stel dat een werkgever is opgericht op 20 mei 2019, dan moet worden uitgegaan van de omzet over de periode van 1 juni 2019 tot en met 29 februari 2020.

Stel dat die omzet € 1 miljoen is. In dat geval bedraagt de omzet die als maatstaf dient voor de beoordeling of sprake is van een omzetdaling € 1 miljoen gedeeld door 9 x 3, ofwel € 333.333.

Middelgrote onderneming

U hebt een middelgrote onderneming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • balanstotaal:   ≤ € 20.000.000
 • netto-omzet:   ≤ € 40.000.000
 • werknemers:  < 250

Voor u geldt het begrip fiscale netto-omzet.

Is uw jaarrekening 2019 voor 1 maart 2019 vastgesteld?

Noem dan de daarin vastgestelde netto omzet. En indien op u van toepassing: noem de wijziging ‘onderhanden projecten’ zoals is vastgesteld.

Is uw jaarrekening 2019 nog niet vastgesteld, maar wel in concept gereed?

Noem dan de in het concept vastgestelde netto omzet (want die is gelijk aan de fiscale netto-omzet). En indien op u van toepassing: noem de wijziging ‘onderhanden projecten’ zoals is vastgesteld.

Let op dat de waarderingsmethoden niet wijzigen ten opzichte van het boekjaar 2018.

Is uw jaarrekening nog niet vastgesteld en is er ook nog geen concept gereed?

Noem dan de (bruto)omzet zoals in grootboekrekening is verwerkt (meestal een zgn. 8-post).

Meestal zijn kortingen, credits e.d. al als negatieve omzet verwerkt. Is dat niet het geval bepaal de hoogte van de kortingen, etc. (zie hiervoor onder ad a) en trek dat van de omzet af. Gefactureerde voorschotten zijn géén omzet.

In de winst- en verliesrekening van 2018 is het verhoudingscijfer gepubliceerd, dat de netto-omzetontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar weergeeft.

Pas dit verhoudingscijfer toe op de bruto-omzet 2019.

En indien op u van toepassing: bepaal de wijziging ‘onderhanden projecten’ :

 • de beginstand = eindstand van de jaarrekening 2018
 • de eindstand bepaalt u volgens de door u gekozen waarderingsmethode (zie hiervoor).

Let op dat de waarderingsmethoden niet wijzigen ten opzichte van het boekjaar 2018.

De opmerkingen I t/m IV hierboven gelden uiteraard ook voor u.

Groep van ondernemingen (concernverband)

Een ‘groep’ van ondernemingen is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden (artikel 2:24 b BW). Men noemt een groep ook wel ‘concern’.

Bij de toepassing van de NOW wordt de omzetdaling in aanmerking genomen van (1) de Nederlandse groepsmaatschappijen en (2) de buitenlandse groepsmaatschappijen met SV-loon in Nederland.

Iedere groepsmaatschappij vraagt de subsidie zelfstandig aan, maar noemt de omzet(daling) van de hiervoor genoemde groepsmaatschappijen; dus niet de omzet(daling) van de groepsmaatschappijen die geen Nederlands SV-loon hebben.

Omdat de NOW-regeling uitgaat van omzet op concernniveau zullen sommige bedrijven met een forse omzetdaling toch geen subsidie krijgen, omdat elders in het concern groepsmaatschappijen wél goed blijven draaien.

Omgekeerd geldt dat, als de omzetdaling van het gehele concern 20% is, alle groepsmaatschappijen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van hun individuele omzet misschien niet het geval zou zijn geweest.

Wat is mijn netto-omzet in de door mij gekozen periode van drie aaneengesloten kalendermaanden (= meetperiode)?

De aaneengesloten periode van 3 maanden heeft drie mogelijke startmomenten:

 • 1 maart 2020 en loopt dus tot 31 mei
 • 1 april 2020 en loopt dus tot 30 juni
 • 1 mei 2020 en loopt dus tot 31 juli

Een gekozen meetperiode kan niet meer worden gewijzigd.

U moet dus zelf goed inschatten in welke periode u de grootste omzetdaling verwacht.

Werkgevers die een groot gedeelte van hun omzet draaien in de meetperiode, zullen op een lager referteniveau uitkomen als er wordt uitgegaan van heel 2019 in plaats van bijvoorbeeld dezelfde periode vorig jaar. De minister beseft dat.

De netto-omzet in de meetperiode wordt op dezelfde manier berekend, als hiervoor is vermeld onder ‘referentieperiode’.

Subsidies en baten die betrekking hebben op een langere periode dan de meetperiode, worden naar rato aan de betreffende meetperiode toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling.

De exacte bepaling van de netto-omzet en in sterkere mate de wijziging in onderhanden projecten zal nog lastiger zijn, dan hiervoor onder ‘referentieperiode’ is vermeld.

Voor de NOW-aanvraag kan met een schatting worden volstaan.

De subsidie zal achteraf worden vastgesteld op basis van de werkelijke cijfers (waarbij de Minister er kennelijk van uit gaat dat die medio 2020 dan wel betrouwbaar kunnen worden vastgesteld; hetgeen in veel gevallen mag worden betwijfeld).

De opmerkingen I t/m IV eerder in dit artikel gelden hier ook. Met dien verstand dat een (te) laag ingeschatte omzetdaling zal leiden tot een lager voorschot op de subsidie.


Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met onze specialisten. Dat kan telefonisch via tel. 0172 – 49 43 45 of via e-mail.

Meer uitleg nodig?

Neem contact op.

Contact

Ons team

Esther Kapel

Jurist arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

s.salentijn

Juridisch assistent

0172 - 42 71 94

mr. Jeroen Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jasper van de Graaf

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Sylvia van der Salm

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jos van Bohemen

Advocaat arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

Tips en tools

Vaststellingsovereenkomst (vso)

Wilt u één of meer vaststellingsovereenkomsten (vso) opstellen?

VSO offerte arrow_forward
Webinar arbeidsrecht

Kijk hier het webinar 'Wat te doen bij dreigend ontslag' terug.

Kijk terug arrow_forward
Zaak aanmelden

Wilt u een zaak of een gerechtelijke procedure aanmelden? Meld u hier. Wij nemen contact op over de mogelijkheden.

Zaak aanmelden arrow_forward