'De regels zijn complex. Ik geef graag toelichting.'

Matthijs Mulder, advocaat ondernemingsrecht

Uitleg over begrippen loon, loonsom en loontijdvak

Wat is loon, loonsom en loonsomtijdvak?

Loonsomtijdvak

De NOW-subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de maanden maart tot en met mei 2020. Dit is het loonsomtijdvak.

Het loonsomtijdvak geldt voor alle aanvragen, dus ook als u bijvoorbeeld als meetperiode voor de omzetdaling de maanden tussen 1 mei en 31 juli kiest.

Loon

De NOW gaat uit van het sociale verzekeringsloon (= SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking.
Ook medewerkers met een zogenaamde fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen vallen onder de NOW. Maar vrijwillig verzekerden vallen er niet onder.

Het loon per werknemer is gemaximeerd op € 9.538,00. Dus voor grootverdieners is de subsidie afgetopt.

WAZ valt er niet onder

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen voor bijvoorbeeld de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) gerekend. Want die krijgt u toch al van de overheid vergoed via het UWV.

Let op! Bij de vaststelling van het NOW-voorschot worden deze werkgeversbetalingen mogelijk wel door het UWV meegenomen. Is dat het geval, dan zal dat bij de vaststelling van de definitieve subsidie worden gecorrigeerd.

Loonbetaling per 4 weken

Als u het loon per 4 weken betaalt, dan wordt het loon omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%.

Loonsom

De loonsom is de optelsom van het aan de werknemers betaalde SV-loon.

U hoeft de loonsom niet zelf te berekenen. Dat doet het UWV zelf.

Het voorschot

Voor de berekening van het voorschot gaat het UWV in beginsel uit van het in de maand januari 2020 aangegeven SV-loon (= referentieperiode). Dit is namelijk de meest recente maand waarover voldoende loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie van het UWV.

Als het UWV niet over de loongegevens van de maand januari 2020 beschikt, dan wordt gekeken naar de loongegevens van november 2019.

Als ook over dié maand geen loongegevens voorhanden zijn, dan kan geen subsidie (en dus ook geen voorschot) worden verstrekt. Uw aanvraag wordt dan afgewezen.

Het voorschot wordt bepaald door het SV-loon + 30%.

Deze 30% is een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten, zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag.

Het kan zijn dat uw werkelijke werkgeverslasten hoger (of lager) zijn. Maar daar houdt het UWV geen rekening mee.

De subsidie

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting vergeleken met de loonsom van het loonsomtijdvak.

Er kunnen verschillen zitten tussen de loonsom in de referentieperiode en het loonsomtijdvak, bijvoorbeeld omdat na januari 2020 werknemers uit dienst zijn gegaan of oproepkrachten niet meer volledig zijn opgeroepen.

Oproepkrachten (variabele beloning)

Uitgangspunt van de NOW is dat vaste, tijdelijke en flex-krachten zoveel mogelijk in dienst worden gehouden en worden doorbetaald.

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn de regels voor oproepkrachten gewijzigd.

Een oproepkracht met een 0-urencontract of min-maxcontract heeft (door de intrede van de WAB) recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen, wanneer de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden annuleert.

Geen recht, tenzij…

Maar als u de oproepkracht vanwege de Coronacrisis niet meer oproept, dan heeft hij/zij geen recht op doorbetaling van het loon, tenzij…

de oproepkracht al 3 maanden in dienst is, want dan kan hij een beroep doen op de gemiddelde arbeidsduur in de voorafgaande periode van 3 maanden en daarover loonbetaling vragen: ‘het rechtsvermoeden van arbeidsomvang’.

Het gemiddelde loon over de afgelopen 3 maanden kan hoger zijn dan het SV-loon in de referentieperiode (januari 2020).

In dat geval zal het NOW-voorschot lager zijn dan werkelijk aan de oproepkracht moet worden doorbetaald. Bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie wordt dat weer rechtgetrokken, maar wordt de voorfinancieringslast van de werkgever verhoogd.

Meer uitleg nodig?

Meer uitleg of hulp nodig bij deze complexe materie? Neem contact op.'

Contact

Ons team

Esther Kapel

Jurist arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

s.salentijn

Juridisch assistent

0172 - 42 71 94

mr. Jeroen Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jasper van de Graaf

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Sylvia van der Salm

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jos van Bohemen

Advocaat arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

Tips en tools

Vaststellingsovereenkomst (vso)

Wilt u één of meer vaststellingsovereenkomsten (vso) opstellen?

VSO offerte arrow_forward
Webinar arbeidsrecht

Kijk hier het webinar 'Wat te doen bij dreigend ontslag' terug.

Kijk terug arrow_forward
Zaak aanmelden

Wilt u een zaak of een gerechtelijke procedure aanmelden? Meld u hier. Wij nemen contact op over de mogelijkheden.

Zaak aanmelden arrow_forward